Historie, období do roku 1927

Foxteriér v Československu

Když ve druhé polovině 19. století byli na evropskou pevninu dováženi první foxteriéři, pronikali tito importovaní psi současně i do českých zemí. Náš chov foxteriérů úzce navazoval na tehdejší chovatelskou činnost v Německu a Rakousku-Uhersku. První spolek, který se zabýval chovem a výcvikem ušlechtilých loveckých psů, byl založen již v roce 1880 jako Spolek pro chov a cvičení psů v království českém v Praze. V roce 1887 se k němu přidružil Moravský spolek pro ochranu lovu v Brně. Druhým spolkem byl Ústřední spolek pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách se sídlem v Praze, založený v roce 1883. Tento spolek zavedl již v roce 1886 českou rodokmenovou knihu psů.

Oba jmenované spolky pořádaly každoročně výstavy a zkoušky psů stavěcích (ohařů) a jamníků (norníků). Výsledky výstav a zkoušek, jakož i jména předvedených psů, byly zapisovány nejdříve do České knihy plemenné, později do České psí rodové knihy (zkratka Č.p.r.kn.), která pak dala základ nynější České plemenné knize loveckých psů (zkratka Člp).

V roce 1924 byl založen Klub chovatelů teriérů. Obliba foxteriérů (zpočátku drsnosrstých) dosáhla takového rozmachu, že po celé další desetiletí byli v počtu zápisů v plemenné knize stále na prvním místě. Tento neobyčejný rozmach chovu foxteriérů a jejich loveckého využívání vyžadoval nutně odborné vedení. Proto byl v roce 1925 založen spolek Norník jako ústřední spolek pěstitelů, chovatelů a přátel loveckých teriérů a jezevčíků při Československé myslivecké jednotě (ČSMJ) se sídlem v Brně. Členy tohoto spolku byli známí přední kynologové ČSMJ, jako např. Karel Podhajský, Richard Knoll, prof. J. Svoboda, Dr. Jelínek, F. Suchý, Dr. Tichota, prof. Dyk, Žalman a jiní. Prvním předsedou byl zvolen Vilibald Wollman, lesní správce ze Sedlce nad Oslavou, a jednatelem chovatel foxteriérů Milan Mužík z Blanska. Po smrti Wollmanově v roce 1926 byl zvolen předsedou Merhaut a v roce 1927 Dr. Jelínek z Nedvědic u Tišnova. V roce 1933 byl za dalšího jednatele zvolen známý chovatel foxteriérů František Jandík z Vizovic, který tuto funkci vykonával až do likvidace spolku v roce 1941, kdy se spolek sloučil s Klubem chovatelů foxteriérů (KCHF). Od roku 1930 do roku 1941 je možno spolek Norník považovat za organizaci chovatelů foxteriérů, neboť všechny funkce byly v rukou známých chovatelů foxteriérů, kterými byli například Ing. Peták, K. Hedvábný, F. Jandík, F. Martinásek, F. Sedlák, V. Uher, R. Knoll, M. Mužík, Dr. Jelínek a jiní. Norník byl tedy spolek, který sledoval výhradně všestranné lovecké zdokonalení foxteriérů.

Chovem a exteriérovým zdokonalením se zabýval Klub chovatelů foxteriérů, který byl založen v roce 1928 vyčleněním z Klubu chovatelů teriérů. Byl to klub celostátní a řádný člen ČSMJ. Jeho zakladateli a dlouholetými funkcionáři byli E. Libý, Antonín Záveský, Vaněk, Vaníček, Rydlo a jiní. Z důvodů chovatelských rozporů byl v roce 1931 založen Odbor pro chov a výcvik foxteriérů při Ústředním spolku pro ochranu honby a chov loveckých psů v Čechách se sídlem v Praze, jehož předsedou byl zvolen Dr. Boublík, jednatelem Ing. Peták a ostatními členy výboru Dr. Tichota, H. Dewettr, V. Uher a Ing. Cebe. Z tohoto odboru se utvořil v roce 1935 Československý klub pro foxteriéry v Praze, který byl přijat také do ČSMJ. Ještě téhož roku bylo zahájeno jednání o sloučení tohoto klubu se spolkem Norník. V roce 1936 jednal Československý kynologický svaz o sloučení obou klubů - KCHF a Československého klubu pro foxteriéry. V následujících letech 1937 a 1938 jednala ČSMJ a kynologická rada o sloučení klubů KCHF, Československého klubu pro foxteriéry a Norníka, případně jejich včlenění do Norníka. Tyto návrhy však byly KCHF zamítány. Rozpory mezi oběma kluby chovatelů foxteriérů byly po devíti letech vyřešeny tím, že z rozhodnutí ústředního výboru ČSMJ byly v roce 1940 oba kluby sloučeny a současně bylo rozhodnuto, že jediným a celostátním klubem je KCHF, jehož předsedou byl zvolen J. Rydlo. V roce 1941 převzal tento klub i členy ze zrušeného spolku Norník. Je vidět, že ani tehdy to s domluvou mezi více kluby nebylo lehké. Dlouholetým vedoucím plemenné knihy pro foxteriéry byl zkušený Antonín Záveský z Prahy, který plemennou knihu vedl od jejího založení až do roku 1953.

Rok 1924

Na první Moravské výstavě všech plemen loveckých psů, která se konala dne 9. a 10. srpna 1924, posuzoval foxteriéry K. Podhajský a K. Adler. Celkem bylo vystaveno pět hladkosrstých a sedm drsnosrstých. V hladkosrstých psech zvítězil Dusky Tanner majitele F. Jandíka, tehdy ještě bytem ve Vídni, a v hladkosrstých fenách Pertie Paulegg majitele Maxe Teinera z Vídně. Mezi drsnosrstými byly produkty z chovu M. Mužíka a R. Knolla. Na Podkarpatské Rusi působil tehdy již velmi známý chovatel Dr. E. Fencik, který byl majitelem velmi známého drsnosrstého psa Billiho v. d. Hőlle. Tento pes dosáhl v Německu osmi I. cen v norování, v Maďarsku získal tři I. ceny a současně byl vítězem v norování na jezevce, které se konalo 28. května 1923 v Užhorodě.

Rok 1925

Dne 16. a 17. května 1925 se v Praze konala Celostátní výstava psů všech plemen, kde byli vystavováni pouze tři hladkosrstí a čtyři drsnosrstí foxteriéři. První cenu mezi hladkými obdržel již známý pes Hasso v. Hatzfeld F. Jandíka z Vizovic, mezi drsnými pes Godiger Lanzersdorf, idovezený z Hamburku do Prahy. Foxteriéry posuzoval nadlesní Baltus, který dal Godigerovi následující posudek:

"Typický pes, zdá se však úplně bez temperamentu. Snad považoval to za zbytečné, jelikož i bez toho došel u nás ke slávě, které by se v jeho domovině byl nikdy nedožil. Hlava a morda jsou poněkud krátké, pročež bych jej co chovného nevolil. Jinak má však znamenitý postoj a výbornou srst."

Tento posudek je jedním z typických příkladů začátků našeho výstavnictví. Největšího rozmachu v chovu dosahuje chov Perun prof. Dr. E. Fencika z Mukačeva a chov Janova Hora F. Jandíka z Vizovic. V chovu Perun působí několik importů, kterými je k nám zaváděna nejmodernější krev anglických a německých foxteriérů. Tak byl Dr. Fencikem importován Jupp v. Oberharz, mnohonásobný vítěz v norování, jenž byl synem Ch. Mandy Mastheada. Dále importoval Dr. Fencik výbornou a mnohonásobnou vítězku v norování Bützi von Leithenbusch, která byla kryta Ch. Usksiderem. V této době byla soustředěna u tohoto chovatele nejmodernější krev anglo-německého chovu. Mimo jiné vlastnil ještě exteriérově výborného psa a výborného norníka drsnosrstého Docka v. d. Walde, který byl synem Ch. Kampfa v. d. Burg, a drsnosrsté feny stejných kvalit Flory v. Oberharz. V chovu Janova Hora byli mimo jiné známí hladkosrstí Hasso v. Hatzfeld a Firefield Primadona, z drsnosrstých pak Lola v. Lienneck.

5. července 1925 uspořádal Lovecký spolek v Mukačevě závody v norování, kde 21 foxteriérů posuzoval E. Fischer z Košic. Vítězem se stal drsnosrstý pes Ch. Billi v. d. Hőlle Dr. Fencika. Téhož roku bylo uspořádáno 25. října  norování v Brně. Podle tehdejších zvyků byla před norováním uspořádána chovná přehlídka, na níž posuzoval R. Knoll a Padowetz. Norování pak posuzoval Jandík a Padowetz. Vítězem se stal již známý Ch. Billi v. d. Hölle, který ve třetí minutě uchopil jezevce za chrup a vlekl jej z nory ven.

Rok 1926

Ústřední kynologický referent ČSMJ K. Podhajský ve své zprávě vysoko hodnotí chov foxteriérů na Slovensku a Podkarpatské Rusi, přičemž vyzdvihuje chovy Perun a Helmec (Karel Román, Helmec). Dr. Fencik importoval drsnosrstého psa Bubeho v. Plessberg, který se později proslavil tím, že pod vedením V. Uhra dosáhl na Podhajského memoriálu I. ceny.

Tohoto roku se též konalo norování v Popradě za účasti 29 foxteriérů, které posuzoval Dr. Otto z Wiesbadenu a E. Fischer ze Strážské. Na tomto norování mj. startovali Ch. Extra Perun, Bube v. Fangenturm, Black Boy Helmec, Princ Perun, Ch. Mordskerl v. Grunewald (maj. Román), Vítěz Dock v. Walde (maj. Dr. Fencik), Flora  v. Oberhaz (maj. Román). Vítězem se stal Ch. Mordskerl v. Grunewald za okamžitý boční chvat. Je zajímavé, že pro toto norování byly již vypsány třídy mladých, nováčků, hlavní a vítězů. Na velkých závodech v norování 25. a 26. září 1926 v Mukačevě za účasti 27 foxteriérů se stal vítězem Ch. Mordskerl v. Grunewald, který škodnou ihned uchopil hrdelním chvatem.

V témže roce byl z Anglie dovezen H. Dewettrem drsnosrstý pes Matheson Jerry a do chovatelství v Čechách pronikavě zasáhl chov Iris Ing. Petáka.

Na výstavě v Praze, kde bylo vystavováno 17 drsnosrstých a tři hladkosrstí, zvítězil importovaný drsnosrstý pes Bube v. Plessberg (majitel V. Uher). Posuzoval rozhodčí G. J. Payne z Prahy (chov hladkosrstých Firefield).

Rok 1927

Neobyčejný rozmach vystavovaných drsnosrstých foxteriérů podnítil některé vpřední chovatele (Jandík, Román, Fencik) k propagaci správného trimování, které silně zaostávalo za zahraničím. K dalšímu posílení chovu byla importována drsnosrstáá fena Cassa v. Fangeturm (maj. Román, Helmec), z Anglie byla dovezená fena Wharfeside Sheila, březí po Northlandu Fireawayn (vrh 3. února).
V norování, které se konalo 5. července 1927 v Tišnově, zvítězil a titulu Československý vítěz v norování 1927 získal Black Boy Helmec (maj. Román, Helmec), který uchopil jezevce v první minutě za dolní čelist a udržel jej po dobu 3 minut. Rozhodčím byl F. Jandík, který také na celostátní výstavě v Praze zadal titul Šampiona psovi Burus Eigermannovi (maj. Kántor, Oroska). Na této celostátní výstavě bylo vystavováno šest hladkosrstých a 13 drsnosrstých. Téhož roku se ještě konalo norování v Domažlicích a výstava a norování v Berehové, které posuzoval Dr. Tichota.
 

Autor: IN
Přečteno: 1149x
Vydáno: 11.7.2019

asi nejznámější český ...

Zpět

Další články v kategorii

Historie plemen a klubu, období 2009 - 2018
Historie plemen a klubu, období 2019 -
Historie plemen a klubu, období 1999 - 2008
Historie plemen a klubu, období 1989 -1998
Historie plemen a klubu, období 1969 -1988